Get Adobe Flash player
bilde1

bilde2

Erlends Sebris
 +371 29409099
erlends.sebris@inbox.lv

www.trofejas.lv 

Anekdotes

Armijnieki med?b?s
Krievu laik? armijas mednieku kolekt?v? apsprie k?rt?jo med?bu organiz?ciju.
- Pag?juo reizi viens no dzin?jiem nomald?j?s, t?p?c oreiz ?abi l?dzi ne?emsim - saka da?as komandieris.
- Pudel?te uz galvi?u vis?d?m vajadz?b?m jau der?tu - k?ds nedroi ieminas. Da?as komandieris padom? un beig?s piekr?t.
- Varb?t divas? - jau dro?k iebilst cits.
- Tad apausiet visus su?us k? aizpag?ju? reiz? - bilst da?as komandieris.
- M?s su?us ne?emsim to viet? lab?k pa?ersim treo pudel?ti - pr?to v?l k?ds.
- Tad droi, ka apausiet viens otru - neapmierin?ti atsaka komandieris. Apspried? j?tama ros?ba vienpr?t?bas aj? jaut?jum? nav. Visbeidzot da?as komandieris pie?em Z?lamana spriedumu:
- uz med?b?m ?emsim pa ?etr?m pudel?m uz galvi?u su?us ne?emsim bises ar? n? un no autobusa ?r? nek?psim.


Trofeja
Mednieka sieva : -Nu vai odien no?vi ar? kaut ko?
- J?.
- Noliki virtuv??
- N? ?tr? pal?dz?ba aizveda uz slimn?cu ...


K?ds par savu dzirdi ne sevi?i p?rliecin?ts mednieka apliec?bas k?rot?js tikko p?rk?pis ?rsta kabineta slieksni saka:
- Fantastiski dakter es jau no ejienes dzirdu k? tik? j?su rokas pulkstenis!
- Tie?m fantastiski - atbild ?rsts - vel jo vair?k t?d??, ka kop vakardienas mans pulkstenis ir pie meistara.


Medic?nas apskates laik? dakteris jaut? medniekam:
- Vai j?s dzerat?
- Ja tas ir jaut?jums - Tad n? ja pied?v?jums - labpr?t!


Mednieks saaukst?jas un aizsmok. P?rn?cis m?j?s iet pie sava kaimi?a - daktera un zvana pie durv?m. T?s atver daktera sieva.
-Vai dakteris m?j?s? - ?ukstus vaic? mednieks.
- Nav. n?c iek?! - ?ukstus atbild daktera sieva.


?rsta rekomend?cija:
Es j?s tagad izrakst?u no slimn?cas ta?u atceraties ka iz?rst?t j?s var tikai svaigs gaiss un kust?ba. K?p?c j?s, piem?ram, nevar?tu k??t par mednieku?
- Lieliska ideja! Noteikti r?koos p?c j?su ieteikuma, dakter. Un savu pirmo med?jumu es nos?t?u jums!
Pacients tur?ja v?rdu. Jau p?c div?m ned???m slimn?c? ieveda mesargu ar saautu k?ju.


Mednieku sievas:
- D?rg?, tu ta?u nedusmosies, ja es aizieu uz trim dien?m med?b?s?
- Protams, ka ne, mans m??ais. Tikai skaties lai tu ?tr?k nep?rn?ktu m?j?s ....


Atn?cu m?j?s mani sagaid?ja sieva caursp?d?g? ve??. Vi?a sniedza man divus auklas gabalus un ?ukst?ja:
- Sasien mani un dari ko gribi ... Es vi?u sas?ju un devos med?b?s.


- K?p?c tu odien med?b?s esi tik nervozs?
- Es baidos par savu sievu.
- Kas vi?ai ir?
- Mans ''mersis''.


Mednieks atgriezies m?j?s gu?amistab? zem gultas atrod jaunekli un prasa sievai:
- Ko vi? te dara? Sieva atbild:
- Nezinu. Es tikai zinu ko vi? dara gult?!

Jaunais mednieks prasa vecajam k? lab?k med?t l??us.
- Vecais atbild. Kas tur ko nem?c?t? Ej pa meu, samekl? l??a migu. Pabaksti ar koku iek? un gaidi, kad is skries ?r? un tad no lab? stobra B?C!!!
- A ja netr?pa?
- Tad no kreis? stobra B?C!!!
- A ja atkal netr?pa?
- Tad ?em s?dus un met l?cim ac?s.
- A kur lai me? ?em s?dus?
- Neuztraucos, uz to br?di jau b?s!!!

Inspektors me? pie?er mednieku, kur ir no?vis za?i.
- Cien?tais medniek, vai j?s zin?t , ka nav v?l za?u sezona un tos nevar aut.
- Zinu, zinu ,bet es jau biju spiests izaut paaizsardz?bas nol?k?

Aiziet divi ve?i med?b?s. Ierauga l?ci un panik? skrien prom. L?cis, protams, paka?. Viens no ve?iem s?k r?pties kok?, otrs turpat pie kr?ma nokr?t. L?cis o nepamana un r?pjas paka? tam, kur kok?. Tas no koka kliedz - J?ni, auj!!! J?nis p?rvar?jis apjukumu piel?d? un auj. Tr?pa l?cim kreisaj? ol?. L?cis nomauroj?s un k?pj aukst?k. V?lreiz auj. Tr?pa labaj? ol?. L?cis nomauroj?s t?, ka mes nol?goj?s un k?pj t?l?k. Tas, kur kok? kliedz - Janka, tu vi?am pa galvu auj, ne jau pi** vi? mani k?pj!!!

 
hackers counter system