Get Adobe Flash player
bilde1

bilde2

Erlends Sebris
 +371 29409099
erlends.sebris@inbox.lv

www.trofejas.lv 

Mednieku st?sti

K? med?t za?us un rube?us bez bises?
Kad ierauga rubeni tad vajag to tikm?r dzen?t, kam?r tas uzlaias koka galotn?. Tad j?jiet kokam vair?kas reizes apk?rt. Rubenis vienm?r skat?sies uz g?j?ju un tikm?r skat?sies uz g?j?ju un tikm?r griez?s galvu apk?rt, kam?r galva nogriez?sies no kakla nost .
Za?us med? t?: t?rum? uz akme?iem uzber ?aucamo tabaku. Nakt? barodamies za?i pieies kl?t un l?dz ko tabaku ie?auks t? ?aud?dami p?rsit?s pret akmeni pieri. Atliek tikai katru r?tu iziet t?rum? ar maisu un za?us salas?t!


K? ziem? ?eramas v?veres?
Me? ik vakarus j?izkar vair?ki p?ri filca z?baku lai v?veres salien tajos uz naktsgu?u katr? z?bak? pat divas tr?s. R?tos pirms gaismas vislab?k bas?m k?j?m lai var?tu klus?k paiet j?iet me? un ?tri j?aizspie z?bakiem gali tad katru r?tu b?s varens loms.


K? ziem? ?erami seski?
Ziem? ja liels sals un sp?d saul?te j?pa?em ?ip?tis ar ?deni un j?dodas uz meu. Aukstum? seski nevar mier?gi nogul?t zem celma ?pai dien?s kad p?s zieme?u v?j. Tad seski uzturas celma dienvidu pus? un sild?s saul?t?. ai laik? j?pien?k seskam no aizmugures un j?pilina ?dens uz astes. Kad aste ciei piesalusi celms j?uzsauc : ''cui''. Sesks nob?stas un taisot lielu l?cienu izspr?k no savas ?das. Med?jot p?c ?s metodes izpaliek ar? nepat?kam? seska d?r?ana !


P??u ?eranas metode.
Rude?os pirms p?les aizlaias vai pavasaros t?m atgrieoties p?les veseliem bariem apmetas up?s un ezeros. Viet?s kur t?s m?dz uztur?ties vajag samest ?den? ?irbjus. S?kum? p?les no tiem baid?sies, bet ar laiku pierad?s. Kad tas ir noticis tad izdobj vienam ?irbim vidu un uzmauc galv?. Ap to laiku kad p?les m?dz atlaisties brien ?den? l?dz kaklam un gaida. Ierodoties p?les bezr?p?gi peld starp dzeltenajiem ?irbjiem. Tad nu mednieks ?er vienu p?c otras aiz k?j?m ?tri parauj zem ?dens un pirms citas p?les kaut ko pamana apgrie kaklu. Neretu ?d? veid? var no?ert 100 un v?l vair?k p??u vien? vakar?.


Reinkarn?cija
Nomirst mednieks un non?k debesu valst?b?. Sv?tais P?teris nelai vi?u parad?z? sac?dams:
- Sodu tevi par nevain?gu mea dz?vnieku nogal?anu p?rv?rot par za?i un nos?tot atpaka? uz zemi.
P?c neilga laika is P?tera jaunrad?tais za?i skrienot pa meu iek??st slazd?. Vi?am pien?k kl?t mednieks - slazdu lic?js un gras?s o mu?t nost. Za?is vi?am l?dz:
- Atlaid mani va??. Varb?t tu netic?si, bet es pats sav? iepriek?j? dz?v? biju mednieks!
- Tas tev n?k tikai par sliktu jo es sav? iepriek?j? dz?v? biju za?is un dab?ju no tevis tr?kties.


Mednieks ?rst? muguru!
Mednieks apsald?jis muguru aiziet uz polikl?niku un atgriezies no t?s prasa sievasm?tei:
- Uzp?auj man uz muguras!
- Kas par mu???b?m - s?k protest?t sievasm?te.
- Uzp?auj tev saku!
Sievasm?te redzot ka znots noskaities uzp?auj uz muguras un prasa k?p?c t? vajag?
- Man ?rsts ieteica ar ??skas indi ier?v?ties


P??u med?bas
P??u med?b?s divi mednieki sastop treo. Tas ir pamat?g?s bur?s un visai nestabils uz k?j?m. Med?bas izr?d?j?s neveiksm?gas visiem trijiem - nevienas p?les. P?k?i virs medniekiem lido mercene. Abi skaidrie blie dupletu - gar?m. Izauj treais - p?le zem? gan.
- K? tev t? paveic?s? - neveiksminieki br?n?s.
- Es jau nemaz nevar?ju aizaut gar?m jo visas debesis bija pilnas ar p?l?m.


Notiek p??u med?bas. P?k?i viens no medniekiem ierauga - peld p?le. Vi? pa?er ieroci.
- Pagaidiet! -tas nav likum?gi un ?tiski -piebremz? otrs mednieks. -K?rt?gs mednieks nekad neauj pa peldou p?li.
- Taisn?ba! Es lab?k pagaid?u kad vi?a apst?sies.


Mednieks p?rrodas m?j?s no p??u med?b?m. Sieva prasa:
- K? veic?s
- Labi no?vu p?li.
- Bet vai atceries pirms gada tu ar? biji 2 dienas izbraucis uz p?l?m.
- Neatceros gan, bet droi vien.
- Nu tad t? zvan?ja viena p?le un lika pateikt k? dr?z atbrauks kop? ar p?l?nu!


Mednieks liel?s, ka esot ?oti labs ?v?js. Gar?m lido p?le.
- Skatieties kas notiks! -mednieks not?m? un izauj. P?le turpina lidot.
- Kol??i - vi? turpina - j?s redzat fenomenu. Tur aizlido beigta p?le!

 
hackers counter system